Egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók 2013-as évben


 • Top Céginfó
  máj 11, 2013

  Egyszerűsített foglalkoztatás esetén munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma. Mikor létesíthető egyszerűsített módon munkaviszony. Mikor nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra a munkáltató. Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés. Az egyszerűsített foglalkoztatás közteher fizetési határideje és számlaszáma.

  Egyszerűsített foglalkoztatás

  Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

  • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
  • alkalmi munkára.

   

  Egyszerűsített foglalkoztatásMezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

  Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

  Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít az idegenvezetői tevékenység, a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység, a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

  Idénymunka: az Mt. 90. § c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munka. Mezőgazdasági idénymunka esetén az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

  Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

  a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

  b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

  c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

   

  A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma

  Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma - a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve - nem haladhatja meg

  az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,

  egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
   hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,

  húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

  Az előzőekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

  Egyszerűsített foglalkoztatással kifizethető munkabér
  Ennek minimális összege 4.510,- Ft ill. a garantált bérminimummal járó munkakörnél 5.250,- Ft, maximuma ezek kétszerese - azaz 9020 forint ill. 10500 forint. A fizetendő közteher az összegtől függetlenül napi 1.000,- Ft.

  Nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra a munkáltató:
  Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv.8 a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

  Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

  A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

   mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,

   turisztikai idénymunka esetén 500 forint,

   alkalmi munka esetén 1 000 forint,

   filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

   

  Az egyszerűsített foglalkoztatásra befizetett közteher megfizetésével nem terheli

  a) a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

  b) a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség

   

  Az egyszerűsített foglalkoztatás közteher fizetési határideje

  A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig:

  - a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések
  10032000-06057763 beszedési számlára javára kell teljesíteni.

  Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési szabályok

  A bejelentés módja

  A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

   elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy

   telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.

   

  A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

  Fontos!

  A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

  Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 13T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére.

  Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról – http://www.nav.gov.hu – tölthető le.

  Egyszerűsített foglalkoztatás esetén milyen adatokat kell bejelenteni

  Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni

  a) a munkavállaló nevét,

  b) a munkáltató adószámát,

  c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,

  d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),

  e) a munkaviszony napjainak számát,

  f) amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.
  A bejelentés határideje, az adatok módosítása
  A munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

  A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására - így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén -

  a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy

  b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján reggel 8 óráig

  van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

  Igazolás kiadása az adókötelezettségek teljesítéséhez

  Az Efo.tv.-ben nem szabályozott adózást érintő kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebből következően az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni az Art. 46. §-ának azon előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.

  A munkavállaló ellátásra való jogosultsága

  Abban az estben, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóval összefüggésben a 3. pontban meghatározott tételes összegű közterhet fizet a munkáltató, akkor a munkavállaló az Efo.tv. szerinti foglalkoztatása alapján nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot.

  A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.

   

  2013-01-19

  Frissítve: 2013-05-09-én