Egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége


 • Top Céginfó
  aug 28, 2012

  egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségeEgyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségére vonatkozó megváltozott szabályok 2012-ben.

  Több olyan rendelkezés is változott 2012. januárjától, amely alapjaiban változtatta meg az egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét.

   

  A legfontosabb változás szerint a foglalkoztatói járulékfizetést (27% társadalombiztosítási járulék) felváltja az azonos mértékű, de eltérő alap után fizetendő 27 százalék szociális hozzájárulási adó.

  A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) egyik fontos változása az egyéni vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érinti, mely szerint 2012. évtől megszűnik a korábban a járulékalap megállapításánál alkalmazott göngyölítési lehetőség. Ennek oka, hogy hatálytalan az az előírás, ami lehetővé tette, hogy a járulékfizetési alsó határ utáni járulékfizetést havi átlagban lehessen teljesíteni. Így a járulékfizetési alsó határ után minden egyes naptári hónapban kell járulékot fizetni kivéve például a táppénzes időszakot, a szünetelés idejét .

  Eszerint a jövőben a főállású egyéni vállalkozók havonta a kötelező járulékalap megállapításánál nem vehetik figyelembe a korábbi hónapokban a vállalkozói kivét vagy átalányadó alapját képező jövedelem kötelező járulékalapot meghaladó részét a göngyölítés szabályai szerint.

  A szociális hozzájárulási adó és az egyéni járulékok alapja egyéni vállalkozó esetén valamennyi hónapban a vállalkozói kivét, illetve az átalányadó alapját képező jövedelem, társas vállalkozó esetén a személyes közreműködés címén szerzett jövedelem főszabály szerint. Ugyanakkor a törvényváltozás miatt a tényleges járulékalap megállapításánál a korábbi minimálbér helyett 2012. évtől figyelemmel kell lenni a törvény által az egyes járuléktípusok kötelező alapjára vonatkozó előírásra, mely szerint mind az egyéni vállalkozó, mind a társas vállalkozó esetén a járulékok alapját a következők figyelembevételével kell meghatározni:

  · a szociális hozzájárulási adó (27%) alapja legalább a minimálbér (garantált bérminimum) 112,5%-a ( ez havi 104.625 Ft, illetve a legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenységnél 121.500 Ft ),

  · a nyugdíjjárulék (10%) alapja legalább a minimálbér (garantált bérminimum),

  · az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (8,5%) alapja a minimálbér 1,5-szerese (ez havi 139.500 Ft, illetve a legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenységnél 162.000 Ft ).

  További lényeges változás a fizetendő járulékok kapcsán, hogy megszűnt a magánnyugdíjpénztári tagok esetén a kötelező tagdíjfizetés, a tagoknak a tagdíj helyett nyugdíjjárulékot kell fizetniük legfeljebb a járulékfizetési felső határig.

  Az egyéni nyugdíjjárulék-alap felső határa 2012-ben napi 21.700 Ft-ra, évi 7.942.200 Ft-ra nőtt.

  A többes jogviszonyos egyéni és társas vállalkozók továbbra is a ténylegesen szerzett jövedelem után, tehát a vállalkozói kivét és a személyes közreműködésre tekintettel megszerzett jövedelem után kötelesek a járulékokat megfizetni, tehát esetükben a járulékalap nem változik, csak a fizetendő járulékok köre.

  Már ők is kötelezettek annak a 3% pénzbeli egészségbiztosítási járuléknak a megfizetésére, amely alól korábban mentesültek. Ugyanakkor a 1,5% munkaerő-piaci járulék megfizetésére továbbra sem kötelezettek.

   

  2012. évtől megszűnt a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális járulékfizetési szabály is.

   

  A főállású evás egyéni vállalkozó is a főállású egyéni vállalkozókra vonatkozó járulékmértékekkel és járulékalap figyelembevételével fizeti a járulékait, magasabb összegű járulékalap választása esetén a magasabb járulékalap havonta legalább a minimálbér másfélszerese lehet, és a nyugdíjjárulékot is a választott magasabb összeg után kell megfizetnie.

  Amennyiben a vállalkozó közeli hozzátartozója munkát végez a vállalkozásban, akkor a fennálló jogviszonyra tekintettel keletkezik járulékfizetési kötelezettség, mivel a segítő családtag kikerül a biztosítottak köréből.

  A társas vállalkozóként járulékfizetésre kötelezettek köre kibővült a társas vállalkozásnál ügyvezetői feladatokat ellátó egyes személyek körével. Ennek oka, hogy társas vállalkozónak minősül a Bt, Kkt, Kft olyan természetes személy tagja is, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha a személyes közreműködésre tekintettel a vezető tisztségviselő társas vállalkozónak minősül.

  Tehát a vezető tisztségviselők korábbi tb jogállása változhat, amely miatt a ’T1041 nyomtatványon bejelentési kötelezettség is keletkezik az adóhatósághoz.

  Biztosítottnak kell tekinteni a gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselőjét is, ha a megbízási jogviszonyban a minimálbér 30%-át eléri a járulékalapot képező jövedelme.

  A kiegészítő tevékenységű (nyugdíj mellett tevékenykedő) egyéni és társas vállalkozókat érintő változás, hogy szűkül azon vállalkozók köre 2012-től, akik kiegészítő tevékenységű vállalkozóknak minősülnek, mivel megszűntek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak, és nyugdíjat már csak az kaphat, aki betöltötte a rá irányadó nyugdíjkorhatárt, így az átalakított ellátásokban (szolgálati járandóság, korhatár előtti ellátás, egészségbiztosítási ellátás) részesülők járulékfizetési szempontból sem minősülnek nyugdíjasnak.

  A biztosítási jogviszonyt, illetve az abban bekövetkező változást mind az egyéni vállalkozó, mind a társas vállalkozás a ’T1041-es bejelentő és változás-bejelentő lapon köteles közölni.

  A továbbra is nyugdíjasnak minősülő kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozók által, illetve a nyugdíjasnak minősülő társas vállalkozók után a társas vállalkozások által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2012. januárjától havi 6.390,- Ft (napi 213,- Ft).

  Ezen felül az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó 10 százalék nyugdíjjárulék fizetésére is kötelezett. A nyugdíjjárulék alapja a vállalkozói kivét, illetve a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alapján kifizetett, juttatott járulékalapot képező jövedelem.

  Több jogviszony egyidejű fennállása esetén az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni.

  Járulékbevallás benyújtására továbbra is a 1258 és 1208 számú bevallási nyomtatványok szolgálnak és a járulékok bevallására illetve befizetésére előírt határidők sem változtak.

  További:

  Fizetendő járulékok 2012

  Társas vállalkozások járulék és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége

   

  2012-08-17

  Forrás: apeh