Adóváltozások 2013-tól (3. rész)


 • Top Céginfó
  nov 28, 2012

  2013-tól az adóhatósági igazolással (adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás) kapcsolatos eljárás egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Több adónemre történő adófizetés egy utalással 2013. harmadik negyedévtől. A személyi jövedelemadó bevallás még egyszerűbbé válik 2013-tól. A korábbi vezető tisztségviselő is büntethető lesz. 2013-tól változik a készpénzfizetés szabálya.

   

  Adóváltozások 2013-tól jövedelemigazolásAdóhatósági és a vámhatósági fogalmak összehangolása

  Egyes módosítások a Nemzeti Adó- és Vámhivatal integrációját követően szükségessé vált azonos tartalmú, de eltérő megnevezéssel rendelkező adóhatósági és a vámhatósági fogalmak összehangolására irányulnak. Ezek a pontosítások mind az ügyfelek, mind az eljáró hatóság részére egyértelmű jogértelmezést biztosítanának.

  Adóhatósági igazolással kapcsolatos eljárás egyszerűbbé és gyorsabbá válik

  Az adóhatósági igazolások kiállításának határideje 8 napról 6 napra csökken. Emellett általános szabállyá válik az, hogy az adózónak semmilyen eljáráshoz nem kell adóigazolást, vagy együttes adóigazolást kérnie, ha az adóhatóság köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepel.

  Emellett az adóhatósági igazolás (adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás) szabályai is átláthatóbb, egyszerűbb szerkezetben jelennek meg.

  Fizetési könnyítés, adómérséklés

  Fizetési könnyítés, adómérséklés tekintetében, ha az adózó szerepel a minősített adózói adatbázisban és a kérelem benyújtásával együtt kéri a sürgősségi eljárásban való elbírálást, annak határideje 30-ról 15 napra csökken.

  A módosítás tágítja az automatikus fizetési könnyítés korlátait a személyi jövedelemadó tekintetében, a kérelemmel érintett tartozás maximális mértéke 100 ezer forintról 150 ezerre nő, az automatikus fizetési könnyítés részleteit pedig nem 4, hanem 6 egyenlő részletben kell megfizetni.

  Adófizetés több adónemre egy utalással

  Megteremtődik (várhatóan 2013. második-harmadik negyedévében) a különböző adófizetési kötelezettségek egyetlen utalással való megfizetésének lehetősége, a részletszabályokat rendeleti szint fogja tartalmazni.

  Önellenőrzésre történő felhívás jogintézménye

  A kormány a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózók tekintetében bevezeti az önellenőrzésre történő felhívás jogintézményét, amelynek lényege, hogy az állami adóhatóság önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel az adózót, ha az adózó bevallása és az adóhatóság rendelkezésére álló adatok alapján az adózó terhére mutatkozó eltérést állapít meg.

  A felhívás teljesítése nem kötelező, elmaradása nem jár negatív jogkövetkezménnyel. Joghatása, hogy a felhívás közlésétől az önellenőrzésig, de legfeljebb a felhívás közlésétől számított 30. napig az ellenőrzés a felhívással érintett körben nem kezdhető meg, azonban a visszaigényelt adó kiutalására nyitva álló határidő is szünetel ezalatt az időszak alatt.
   

  adótörvény változások 2013, önellenőrzésAdóregisztrációs eljárás

  Az adóregisztrációs eljárás során – amely esetében az adóhatóság azt vizsgálja, hogy az adószámot igénylő szervezet nincs-e kizárva abból, hogy adószámot kapjon –, ha az adózó az adószám megtagadására okot adó tartozást megfizeti, vagy a tartozás a kimentési kérelem benyújtásáig más módon megszűnik (például elévül vagy törlik), és ezt az adózó a kérelem benyújtásával egyidejűleg bizonyítja, úgy az adóhatóság visszavonja az adószám megállapításának megtagadásáról hozott határozatát, és az adószámot megállapítja.

  Az adóregisztrációs eljárás esetén, ha az adóhatóság azt állapítja meg, hogy egy működő adózóban vállal vezető tisztségviselői, vagy többségi tulajdonosi szerepet egy személy, aki adózási szempontból objektív, törvényben meghatározott okból kockázatosnak minősül, ez az adószám elvesztését vonja maga után, ha ezt az okot az adózó nem hárítja el. Az ok elhárítására az adózónak 30 nap áll rendelkezésére (az eddigi 15 nap helyett).

  A fokozott adóhatósági felügyelettel kapcsolatban úgy módosulnak a szabályok, hogy az eljárást megelőzően felhívásra benyújtandó kérdőív visszaküldésének elmulasztása nem jár automatikusan az adószám törlésével.

  A végrehajtás tekintetében a végrehajtási eljárás az adózó megalapozott kérelmére is felfüggeszthetővé válik. A végrehajtási eljárás felfüggesztése, illetve szünetelése esetén a már folyamatban lévő azonnali beszedési megbízás alapján sem foganatosítható a végrehajtás.
   

  2013-tól fizetési könnyítés, mérséklés engedélyezése esetén az arra vonatkozó határozat meghozatalát követően a határozat jogerőre emelkedéséig a végrehajtás az érintett tartozás tekintetében nem folytatható. A magánszemélyeket segítő rendelkezés még, hogy a továbbiakban felvételüket kérhetik a köztartozásmentes adózói adatbázisba, amely lehetővé teszi, hogy a továbbiakban a magánszemélyek is adóigazolás, vagy együttes adóigazolás helyett ilyen módon igazolják köztartozás-mentességüket.

   

  A személyi jövedelemadó bevallás még egyszerűbbé válik 2013-tól.A személyi jövedelemadó bevallás még egyszerűbbé válik

  2013-tól amennyiben az adóhatóság által elkészített – személyi jövedelemadó – egyszerűsített bevallással egyetért az adózó, a továbbiakban azt nem köteles azt aláírásával ellátva visszaküldeni az adóhatóság részére, az adóhatóság által elkészített bevallás minősül ebben az esetben az adózó bevallásának.

  A korábbi vezető tisztségviselő is büntethető

  Felszámolás, végelszámolás és kényszertörlési eljárás esetén az azt megelőző időszak adókötelezettségeinek elmaradásáért a volt vezető tisztségviselő mulasztási bírsággal sújtható.
   

  Az adózók védelmében rövidülnek az önkormányzati adóslisták

  A helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 10 ezer forintról 100 ezer forintra, magánszemélyek esetén 5 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedik a közzétételt megalapozó értékhatár. Emellett közzétételre csak a már 90 napja fennálló tartozás tekintetében kerülhet sor, határozattal megállapított adótartozás esetén csak akkor, ha az jogerőre emelkedett és bíróság nem helyezte azt hatályon kívül.

  Áfa gyakoribb elszámolása

  Különös méltányosságból az eljáró adóhatóság vezetője az adózó kérelmére kizáró ok ellenére is engedélyezheti az áfa gyakoribb – éves helyett negyedéves, negyedéves helyett havi – elszámolását, ha a kizáró ok súlya nincs arányban az adózó gyakoribb elszámoláshoz fűződő méltányolható érdekével.

  A gyakoribb elszámolást a módosítás hatálybalépését követően nem zárja ki, hogy ha az adózó a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább három alkalommal székhelyet változtatott.
   

  készpénzfizetési korlát 2013-tólKészpénzfizetési korlát

  A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó havonta termékértékesítés vagy szolgáltatás – áfa felszámítása esetén az azzal növelt – ellenértékeként szerződésenként legfeljebb 1,5 millió forint összegben fizethet készpénzben egy másik pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak.

  Elektronikus megőrzés

  Az adózó jogosult bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait elektronikusan on-line módon megőrizni. Ebben az esetben ezt a tényt köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni, és ellenőrzés esetén köteles az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.

  Mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámoló

  Az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati program végrehajtása érdekében a kettős könyvvitelt vezető legkisebb gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéb vállalkozók a 2013. üzleti évtől saját elhatározásuk szerint beszámolási kötelezettségük teljesítésére az egyszerűsített éves beszámoló tovább egyszerűsített formáját, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót is választhatják. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvény szabályai alapján, külön kormányrendeletben rögzítettsajátosságok szerint kell elkészíteni. Az intézkedéssel elérhetővé válik a legkisebb gazdasási társaságok, vállalkozók adminisztrációs terheinek további csökkentése.

   

  Vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló módosítások

  A vállalkozásokat terhelő adminisztrációs kötelezettségek csökkentésének érdekében a jelentős összegű hibára vonatkozó alsó korlát átalakul, amelynek hatására egyszerre csökkennek mind a nagyobb, mind pedig a kisebb vállalkozások adminisztrációs terhei. Szintén lényeges vállalati adminisztrációt egyszerűsítő javaslat az ismételt közzétételi kötelezettség eltörlése.

  Jövőre hatályba lépnek a jogalkalmazás során felmerült kérdések rendezésére szolgáló módosítások is, így pontosító szabályok épülnek be például az önellenőrzés szabályaival, az eszközök átsorolásával, a számviteli tartósság fogalmával, a szellemi termékek definíciójával és a mérleg szerinti eredmény meghatározásával kapcsolatban.

  Két kulcs marad az öröklési és ajándékozási illetékek esetében

  Az illetékrendszer egyszerűsítése érdekében az öröklési és ajándékozási illeték nemekben alkalmazott 18-18 darab adókulcs helyett két illetékkulcs lett bevezetve.

  Az általános illetékmérték 18 százalék, míg a lakásszerzésekhez kapcsolódó kedvezményes illetékmérték 9 százalék lesz.

  Ezáltal az öröklési, illetve ajándékozási illeték kiszabásakor már sem a szerzett vagyon, sem a rokonsági kapcsolat nem bír relevanciával, ugyanakkor az egyenes ági rokonok közötti ingyenes vagyonszerzések továbbra is illetékmentesek maradnak.

  Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése mentesül az illeték alól

  Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése – annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül – mentesül a vagyonszerzési illetékek alól.

  Házastársuk utáni öröklés esetén az özvegyek értékhatár nélküli illetékmentességet kapnak

  A jelenlegi öröklési illetékrendelkezések értelmében az özvegy kizárólag a megszerzett örökrész tiszta értékének első 20 millió Ft-jáig mentesül az öröklési illeték alól, a lakástulajdon haszonélvezetének, használatának megszerzése tekintetében biztosított illetékmentesség mellett. 2013-tól az egyenes ági rokonokat megillető értékhatár nélküli illetékmentességi szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is, annál is inkább mivel az új Ptk. koncepciója szerint a túlélő házastárs öröklési szabályai markánsan megváltoznak (az özvegy is állagörökös lesz).
   

  Visszterhes vagyonszerzés illetéke

  A visszterhes vagyonszerzések esetében a korábbi két kulcsos (4 millió forintig 2 százalék, felette 4 százalék) rendszert a kormány egy kulcsossá alakítja. Az illeték általános mértéke 4 százalék lesz. Ez a változtatás lehetővé teszi, hogy a vagyonszerzők az egyes vagyonszerzéseikhez kapcsolódó esetleges illetékfizetési kötelezettségüket könnyen kikalkulálhassák.

  Fiatalok esetében csökken a lakásszerzési illeték

  A kormány kiemelt figyelmet fordít a fiatalok lakásszerzési lehetőségeire. Ennek keretében a 35 év alattiak lakásszerzési kedvezménye esetében a jelenlegi 8 millió Ft-os értékhatár 15 millió Ft-ra emelkedik, és az illetékkedvezmény-maximum megszűnik. Ebből követezően a 35 éven aluli fiataloknak első lakásszerzésük után az egyébként fizetendő illetéknek csak a felét kell megfizetniük, amennyiben az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja a 15 millió Ft-ot.

  Továbbiak:

   

  Forrás: kormány.hu  -  Adóváltozások összefoglaló  2013.